V2RAY常用命令

作者:CQman 发布时间:February 21, 2020浏览:6930 分类:主机域名

bash <(curl -s -L https://git.io/v2ray.sh)

systemctl restart v2ray

/usr/bin/v2ray/v2ray --test --config /etc/v2ray/config.json
vim /etc/v2ray/config.json
netstat -apn | grep v2ray
systemctl status v2ray

v2ray info 查看 V2Ray 配置信息
v2ray config 修改 V2Ray 配置
v2ray link 生成 V2Ray 配置文件链接
v2ray infolink 生成 V2Ray 配置信息链接
v2ray qr 生成 V2Ray 配置二维码链接
v2ray ss 修改 Shadowsocks 配置
v2ray ssinfo 查看 Shadowsocks 配置信息
v2ray ssqr 生成 Shadowsocks 配置二维码链接
v2ray status 查看 V2Ray 运行状态
v2ray start 启动 V2Ray
v2ray stop 停止 V2Ray
v2ray restart 重启 V2Ray
v2ray log 查看 V2Ray 运行日志
v2ray update 更新 V2Ray
v2ray update.sh 更新 V2Ray 管理脚本
v2ray uninstall 卸载 V2Ray

赞助商链接

标签: v2ray

您可能会感兴趣的文章:

添加新评论 »